Deflacja co to jest, przyczyny, skutki Deflacja a inflacja

Średni wynik dla UE już w kwietniu osiągnął graniczny pułap 2%, strefa euro dołączyła miesiąc później. Już w październiku ten wynik się podwoił zarówno dla całej Unii, jak i dla państw ze wspólną walutą. Wtedy wydarzyło https://forexdata.info/sesje-handlowe-wskaznik-handlu/ się też coś niespotykanego wcześniej. Na czoło rankingu z najwyższą dynamiką cen wybiły się kraje płacące euro. Litwa i Estonia wyprzedziły resztę stawki i jeszcze w grudniu weszły na dwucyfrowy pułap.

Deflacja to jedno ze zjawisk, jakie zachodzą na światowym rynku w wyniku gospodarczych procesów i przekształceń. Wiele osób uważa, iż lepiej jest doświadczać deflacji aniżeli inflacji https://forexgenerator.net/platforma-handlowa-vantage-do-uruchomienia-nowej-brytyjskiej-uslugi-plynnosci-instytucjonalnej/ na krajowym rynku. W gruncie rzeczy jednak oba te zjawiska, jeśli występują w dużym nasileniu, wywierają niekorzystny wpływ na gospodarkę i prowadzą do kryzysów ekonomicznych.

Dotyczy to w szczególności lokat, ponieważ w przypadku inflacji oprocentowanie lokat powinno być wyższe niż poziom inflacji – w przeciwnym przypadku zamiast oszczędzać zaczniemy tracić pieniądze. Zatem przy długotrwałej deflacji możemy na lokatach zarobić więcej, https://tradercalculator.site/wydobycie-rudy-zelaza-w-rio-tinto-poprawia-sie/ ponieważ pieniędzy nie pochłania nam inflacja, ale z drugiej strony ma miejsce obniżenie oprocentowania lokat. Wysoka inflacja to wyższe oprocentowanie kredytów i pożyczek, natomiast deflacja powoduje, że oprocentowanie pozostaje na stałym, stabilnym poziomie.

Deflacja a inflacja

Deflacja jest sytuacją, w której poziom ogólnego poziomu cen w gospodarce spada. Oznacza to, że towary i usługi stają się tańsze w porównaniu z poprzednim okresem, a siła nabywcza pieniądza wzrasta. Deflacja jest często przeciwieństwem inflacji, czyli sytuacji, w której poziom ogólnego poziomu cen rośnie. W tym artykule omówimy, czym jest deflacja i jakie są jej skutki dla różnych grup społecznych i gospodarczych. Z kolei pojawienie się deflacji oznacza, że przeciętny poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych spada. W tej sytuacji wynagrodzenia realne rosną nawet wtedy, gdy ich nominalny poziom się nie zmienia.

  • Najczęściej jednak są nimi programy emisji środków pieniężnych na zrolowanie dotychczasowych długów i sfinansowanie obowiązujących programów socjalnych.
  • Na poziom inflacji kluczowy wpływ ma ustalenie wysokości stóp procentowych, za co również odpowiada Narodowy Bank Polski.
  • Ta sama pensja przestaje wystarczać na pokrycie dotychczasowych kosztów życia.
  • Aby jednak taki scenariusz mógł się spełnić, inflacja musi utrzymywać się krótko.
  • Terminem deflacji określamy sytuację, w której dochodzi do wzrostu wartość pieniądza.
  • Bez wchodzenia w definicje z podręczników do ekonomii można powiedzieć, że inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce.

Drożyzna uderza po kieszeni każdego z nas, co budzi coraz większe niepokoje konsumentów. W obliczu rosnącej inflacji warto jednak wiedzieć, jaka jest definicja tego słowa i jak faktycznie wpływa na ceny. Chiny, które mają obecnie (czerwiec 2023) inflację na poziomie 0,1 proc., ogłosiły rekordowe bezrobocie na poziomie 5,2 proc, a wzrost PKB 8,1 proc. Przerwy w produkcji i świadczeniu usług zmusiły konsumentów do przerzucenia się na samodzielne zakupy dóbr konsumpcyjnych. Do tego doszedł strach, który spowodował chęć gromadzenia zapasów.

Deflacja i inflacja – co wpływa na kursy walut i wartość pieniądza?

Inflacja i deflacja to terminy, które są ze sobą łączone, ale stanowią swoje przeciwieństwo. Inflacja (z łacińskiego inflatio – „nadęcie”) oznacza proces wzrostu cen w gospodarce, przy którym z kolei spada siła nabywcza pieniądza. Jej powszechną miarą jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (Consumer Price Index), który określa zmiany cen produktów, na które wydawane są pieniądze w typowym gospodarstwie domowym w kraju. W poprzedniej części artykułu wyjaśniliśmy, czym dokładnie jest deflacja. Z kolei siła nabywcza pieniądza to nic innego, jak realna czy rzeczywista wartość pieniądza. Nie chodzi tu jedynie o nominał nadrukowany na banknocie (np. 50 złotych), lecz o to, ile towarów czy usług przy obecnych cenach rynkowych będziemy mogli nabyć.

Deflacja pociąga za sobą zazwyczaj obniżki płac i świadczeń, ponieważ spadek cen i wzrost siły nabywczej pieniądza zmniejsza wydatki na pracę. Praktycznie przez cały badany okres średnia inflacja dla krajów euro była zdecydowanie niższa niż dla całej Unii — co świadczy o tym, że kraje non-euro ją zawyżały. Czas podwyższonej dynamiki cen szybciej zaczął się wśród krajów z narodowym pieniądzem i również później się zakończył. Skumulowana inflacja w tym okresie była zdecydowanie najwyższa w takich państwach jak Węgry, Czechy czy Polska.

Japoński bank w kontrze. Ujemne stopy procentowe od 2016 roku

Bez wchodzenia w definicje z podręczników do ekonomii można powiedzieć, że inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Jednorazowe wahnięcie cen nie jest inflacją; wzrost musi mieć stały charakter. Skutkiem inflacji jest utrata wartości pieniądza, która zmniejsza siłę nabywczą posiadanych zasobów finansowych. Deflacja z kolei jest przeciwnym procesem do inflacji, charakteryzującym się ogólnym spadkiem poziomu cen dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. W wyniku deflacji zwiększa się realna wartość jednostki pieniądza, co oznacza, że za tę samą ilość pieniądza możemy kupić więcej towarów niż wcześniej.

Bitcoin rośnie przez cały rok. Sięgnął ponad 44 tys. dolarów, a co dalej?

Jest to poziom bardzo wysoki, ale prognozy są optymistyczne, ponieważ wskaźnik jeszcze dwa miesiące temu wynosił 18,4%. Warto dodać, że skumulowany wzrost cen od początku 2020 roku wyniósł ponad 30%. Ostatni raz poziom inflacji przekroczył 18% w ujęciu rocznym w grudniu 1996 roku. Skutki inflacji odczuwają wszyscy – producenci, usługodawcy, państwo i gospodarstwa domowe.

Deflacja a inflacja

Mogłoby się wydawać, że jest to zjawisko pozytywne, szczególnie dla konsumentów, jednak tak jak w przypadku inflacji, jej zbyt wysoki poziom może prowadzić do poważnych konsekwencji ekonomicznych. Organem, którego jednym z najważniejszych zadań jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen, jest Narodowy Bank Polski. Realizuje on założenia i cele polityki pieniężnej stanowione przez Radę Polityki Pieniężnej.

Natomiast inflacja na poziomie 5% oznacza, iż za wszystkie dobra, jakie chcemy nabyć, będziemy zmuszeni zapłacić 5% więcej niż do tej pory. Na pierwszy rzut oka korzystniejsza jest pierwsza opcja. Jednak w szerszej perspektywie oba zjawiska mają negatywne skutki. Inflację możemy obliczyć na podstawie wskaźnika inflacji konsumenckiej, czyli CPI. Jest to skrót od angielskiej nazwy “Consumer Price Index”.

Inflacja – co to jest i jak wpływa na ceny?

Dla siły nabywczej pieniądza zjawiska, takie jak inflacja czy deflacja, mają ogromne znaczenie. Bo skoro zmieniają się ceny rynkowe, zmianie ulega także realna wartość pieniądza (siła nabywcza). Zarówno inflacja, jak i dezinflacja to proces wzrostu cen produktów i usług, a więc jednocześnie proces spadku realnej wartości pieniądza. W przypadku dezinflacji łatwiej o zminimalizowanie skutków jest to jednak uzależnione, między innymi, od wzrostu wynagrodzeń w danym okresie. Gdy wynagrodzenia rosną w tempie szybszym niż ceny, realna wartość pieniądza rośnie. Oznacza to, że za taką samą sumę można kupić więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej.